Definitioner av termer:

 

Ha i åtanke att dessa är mycket grundläggande definitioner. De flesta av termerna listade här har det skrivits hela böcker om.

 

ARRAY

 

2 eller fler identiska antenner som pekas i samma riktningen och matas i fas för uppnå mer gain (förstärkning).

 
 

BANDWIDTH (BANDBREDD)

 

Användbart frekvensområde för antennen som vanligen definieras av 2:1 VSWR

 
 

BEAMWIDTH

 

-3.0 dB punkterna huvudloben i varje plan, E och H.

 
 

BOM LÄNGD
(BOOM LENGTH)

 

Den strukturella upphängningen av elementen på en Yagi. Det kan också vara en del av matningen som på en logperiodisk antenn med dubbla bommar.

 
 

PLAN E
(E PLANE)

 

Fältet med elektrisk strålning (se också: Plan H).

 
 

FÖRSTÄRKNING
(GAIN)

 

Mängden effekt i huvud loben i referens till en isotropisk källa.
Gainet mäts på två sätt:
dBi , en matematisk term som definierar energi i en punkt (källa)
dBd ,  gain kontra en enkel dipol antenn.

 
 

PLAN H
(H PLANE)

 

Fältet med elektrisk strålning (se också: Plan E).

 

 

 
 

PATTERN ELLER PLOT

 

Grafiskt visa E eller H plan för en antenn över 180 eller 360 grader. Polär plottning är typisk.

 
 
 

POLARITET

 

Planet för utstrålningen från en antenn; Vertikalt, om elementen är vertikala. Horisontellt, om elementen är horisontella, Orthogonalt om elementen sitter 45 grader och cirkulärt om antennen är som lindad i en spiral eller om linjära element i två plan fasas för att skapa en cirkulär polarisation.

 

SIDOLOBER
(SIDE LOBES)

 

Lober in antennens strålningsdiagram förutom huvud loben, för det mesta i de främre 180 graderna för antennen.

 
 

FRONT TO BACK

 

Definition som inkluderar baksidan (”backen”) på antennen eller de bakre 180 graderna av strålningsdiagrammet.

 
 

VSWR

 

Ståendevåg. Är den logaritmiska beskrivningen av den effekt som går ut i antennen kontra den effekt som reflekteras tillbaka i matningskabeln. Brukar också kallas för ”Return Loss”.

 

 

 

Definitions of Terms:

 

Please keep in mind that these are very basic definitions. Most of the terms listed here have had entire books written in an attempt to properly define them.

 

ARRAY

 

2 or more identical antennas pointed in the same direction and fed in phase to achieve more gain.

 
 

BANDWIDTH

 

Usable frequency of the antenna usually defined by the 2:1 VSWR points or the gain half power points.

 
 

BEAMWIDTH

 

The -3.0 dB points on the main lobe in each plane, E and H.

 
 

BOOM LENGTH

 

The structural support of the elements of a Yagi. May also be a feed line as in a dual boom log periodic.

 
 

E PLANE

 

The Electrical field of radiation (see also: H Plane).

 
 

GAIN

 

The amount of power in the main antenna lobe referenced against and isotropic source.
Gain is measured in two ways:
   dBi, a mathematical term defining a point source of energy and
   dBd, amount of gain versus a simple dipole antenna.

 
 

H PLANE

 

The Magnetic (Hoersted) field of radiation (see also: E Plane).

 
 

PATTERN OR PLOT

 

Graphical display of the E or H plane of an antenna over 180 or 360 degrees. Polar plotting is typical.

 
 

POLARITY

 

The plane the radiation from a given antenna; Vertical if the elements are vertical, Horizontal if the elements are horizontal, Orthagonal if the elements are tiled at 45 degrees and Circular if the antenna is wound in a spiral or linear elements in two planes, phased to create a Circular wave front.

 

SIDE LOBE

 

Lobes in the antenna pattern other than the main lobe typically described over the front 180 degrees of the pattern.

 
 

FRONT TO BACK

 

Current definitions usually include the back or rear 180 degrees of the pattern.

 
 

VSWR

 

Voltage Standing Wave Ratio is the logrithmic description of the power the antenna accepts versus the amount it reflects back down the feedline. Synonomous with Return Loss.

 

Copyright 2005 M2 Antenna Systems