Terms and conditions

 

Priser och betalning

Varje vara anges med pris inklusive moms. I kundvagnen kan man se det totala priset inklusive alla avgifter, moms, frakt och betalning. På grund av variationer för olika valutor förbehåller vi oss rätten att ändra priser med kort varsel.

Betalningsvillkor finns angiven i kundvagnen beroende av valt betalningssätt. 
Fraktvillkor finns angiven i kundvagnen beroende av valt/möjligt fraktsätt.

Ångerrätt

Din ångerrätt (ångerfristen) gäller under 14 dagar. 
I ditt meddelande till oss måste det klart framgå att du ångrar dig. Ångerfristen börjar löpa den dag du tog emot varan eller en väsentlig del av den. Om avtalet gäller en specialtillverkad vara – eller en vara som fått en tydlig personlig prägel, börjar ångerfristen löpa den dag vi lämnat information.

Du har inte ångerrätt om: 
tjänsten påbörjats under ångerfristen med ditt samtycke, 
priset är beroende av finansmarknadens svängningar, till exempel en aktie, varan på grund av sin beskaffenhet inte kan återlämnas eller att förseglingen har brutits. Med försegling avses även teknisk plombering.

När du utnyttjat din ångerrätt: 
Du är skyldig att hålla varan i lika gott skick som när du fick den. Du får inte använda den, men naturligtvis försiktigt undersöka den. Om varan skadas eller kommer bort på grund av att du är vårdslös förlorar du ångerrätten.

Garantier och service

Vi har egen service och kan till viss mån reparera till exempel rotorer och elektronik. Vi lämnar 1 års garanti på våra produkter, förutom rotorer från ProSisTel som det är 2 års garanti på.

Leveranser

Vi strävar efter att kunna levera varan nästkommande dag, om varan finns i lager. Merparten av vårt sortiment är varor som levereras direkt från fabrik och byggs vid order, då kan leveranstiden variera men är normalt 1-3 veckor. OBS att faktura vid användning av t.ex. faktureringstjänst såsom Svea WebPay kan komma innan varan är levererad, beroende på om varan skickas direkt ifrån fabrik eller vårt lager. 

Privat Policy

När du lägger din beställning hos oss uppger du dina person/adress uppgifter. I samband med din registrering och beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja avtalet gentemot dig. Du har enligt Personuppgiftslagen rätt att få den information som vi har registrerat om dig. Om den är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan du begära att informationen ska rättas eller tas bort. Kontakta oss i så fall via e-post. För mer info om Personuppgiftslagen (PUL), klicka här.

Returer

Returer sker på din egen bekostnad utom om varan är defekt eller om vi har packat fel. Returer ska skickas som brev eller paket, inte mot efterkrav. Vid byten betalar vi den nya frakten från oss till dig.

När du utnyttjat din ångerrätt ska du,
om det gäller en vara: sända eller lämna tillbaka den till oss
om det gäller en tjänst: hålla materialet tillgängligt för oss, om det inte medför besvär för dig.

Återbetalningsskyldighet:
Vi ska, om du utnyttjat din ångerrätt, betala tillbaka vad du har betalat för varan snarast eller senast inom 30 dagar från den dag då vi tog emot varan eller, om det är en tjänst, meddelandet om att du ångrat dig. Du får själv betala returkostnaderna när du sänder tillbaka varan. Vi betalar alltid returkostnaden för att sända tillbaka så kallade ersättningsvaror.

Se även konsumentverket distansavtalslagen & E-handel.

Prices and payment

Each product is stated with price including VAT (sales tax). In the shopping-cart, you can see the total price including all charges, VAT (sales TAX), shipping and payment. Because of variations for different currencies reserves we us the right to change prices with short notices.

Payment condition is stated in the shopping-cart depending on selected type of payment.
Transporting condition is stated in the shopping-cart depending on the selected/possible type of transportation.

Return policy

You can return goods within 14 days if you for some reason regret the purchase. You must write a notification to us that clearly say you regret the purchase. The return period starts when you have received the purchased item or a larger part of it. If the agreement concerns a customized product - or a product with a clear personal touch, the return period begins the day which we have sent information about the purchase.

You do not have the right to return a purchased item if:
the service been started during the return period with your approval,
the price is depending on the financial market's swings, for example a share,
the purchased item because of its characteristic cannot be returned or if the seal/packages has been broken or opened. Seal also means technical sealing.

When you used your return right:
You are obliged to keep the product in the same shape as when you got it. You are not allowed to use it, but of course careful to examine it. If the product is damaged or is lost because of careless handling, you are loses you the return right.

Guarantees and service

We have our own service and can to a certain degree repair for example rotators and electronics. We have 1 years of warranty on our products, apart from rotators from ProSisTel that has 2 years warranty.

Deliveries

We strive for to deliver your ordered products the following day, if the product is in stock. The majority of our assortment is products that be will delivered directly from factory and is built to order, for the items the time of delivery varies but is normally 1-3 weeks.

Private policy

When you submit your order with us toy will state your person/address's information. With the order and your registration you approve that we store and use your information in order to the complete the agreement with you. You have according to “Personuppgiftslagen” the right to examine the information that we have registered about you. If it is incorrect, incomplete or irrelevant you can demand that the information will be corrected or is destoryed. Contact us in that case via e-mail. For more INFO about “Personuppgiftslagen” (PUL), click here.

Returns

Returns is being carried out by your own expense except if the product is defective or if we have failed with the packaging. Returns will be sent as letters or packages. With returns we will pay for the shipment to you.

When you will use your right to return you shall,
if it concerns a product: ship or submit it back to us
if it concerns a service: hold the material available for us, if it does not mean inconveniences for you.

Repayment obligation:
We will, if you will use your right to return the items, pay back what you have paid for the product within 30 days from the day then we received the item, or if it is a service, the message that you do not want it. You have to pay the return costs when you send back the product. We will pay the return cost when we ship back so called compensation products to you.

See also the consumer agency, the law about shopping remotely and e-commerce.